Education

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 5 ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ)

ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครู แบ่งตามวิทยฐานะครูจากต่ำไปสูง ดังนี้ ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 5 เดิม ปัจจุบันการบรรจุข้าราชการครูไมได้เริ่มที่ ซี 3-4 ดังแต่ก่อน) ครู คศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 2 ระดับ 6) ครู คศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ แต่งตั้งจากครู คศ. 1 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เดิม) ครู คศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เดิม) ครู คศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 หรือ คศ. […]

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 5 ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ) Read More »

เส้นทางสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ตอนที่ 1 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและการเตรียมตัว)

ด้วยเศรษฐกิจยุคดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูมีการขยายฐานการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นภายในประเทศของเรา ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีคึกคักมากเป็นพิเศษ มีข้อมูลจากหลายแหล่งฟันธงให้อาชีพด้านเทคโนโลยีติด 1 ใน 3 หลายคนจึงมุ่งหวังที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีด้วยเหตุที่รู้กระแสข่าวมาว่าความต้องการคนทำงานในตำแหน่งนี้มีอัตราสูงมากและได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงอีกด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งงานภาคเอกชน บริษัท โรงงาน และห้างร้าน ส่วนตำแหน่งงานในภาครัฐจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่าภาคเอกชนและใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่ไม่ใช่เทคโนโลยี แล้วที่ว่าอาชีพด้านเทคโนโลยีมีขอบเขตอย่างไร แต่ละด้านคืออะไร ทำงานอะไร และจะเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ที่ไหน บทความนี้มีคำตอบให้ทุกท่านที่อ่านจนจบ คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติงาน การผลิต และการบริการทางด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นอาชีพด้านเทคโนโลยีจึงครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (บางสาขา) และบริหารธุรกิจ (บางสาขา) อาชีพด้านเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงนี้จะเน้นเฉพาะผู้ที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (บางสาขา) ในความเป็นจริงยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก แต่ไม่ขอกล่าวถึงเนื่องจากผู้ประกอบส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดจะรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนี้เข้าทำงาน ส่วนผู้ที่จบระดับปริญญาโท/เอกส่วนมากจะเป็นไปอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือเป็นวิทยากร ต่อไปจะพูดถึงขอบเขตและงานปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชาและการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ 1. วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญา – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระยะเวลาเรียน – 4 ปี (ต่อจาก ม.6) วิชาที่เน้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป –

เส้นทางสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ตอนที่ 1 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยและการเตรียมตัว) Read More »

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 4 การสอบ)

การสอบ (1) ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แป่งเป็น 1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) 1.1.1 การวิเคราะห์เชิงภาษา – การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร – ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย – การจับใจความสำคัญ – การสรุปความ – การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ 1.1.2 การวิเคราะห์เชิงนามธรรม – การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ – การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือส ถานการณ์ หรือแบจำลองต่างๆ 1.1.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ – ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น – การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ – การประเมินความเพียงพอของข้อมูล 1.2 ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 4 การสอบ) Read More »

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 3 – ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ)

ตำแหน่ง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู เริ่มแรกจะเป็นตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จากนั้นจะมีการเลื่อนระดับตามอายุงานและผลงานทางวิชาการ เรียกว่า “เลือนวิทยฐานะ” ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป ทั้งนี้ครูผู้ช่วยจะได้รับอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน ดังนี้ สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือนชั้น 15,050 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และได้รับวุฒิประกาศนียปัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือนชั้น 15,800 บาท สำหรับผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี) อัตราเงินเดือนชั้น 17,690 บาท คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 3 – ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ) Read More »

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 2 – หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาชีพครู)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครูต้องเตรียมตัวอย่างไร ปัจจุบัน ศธ. รับสมัครคัดเลือกผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาต่างๆ เข้ามารับราชการครู ดังนั้น จำเป็นจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือแต่เดิมนิยมเรียกว่า วิชาเอก เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พละศึกษา เป็นต้น สำเร็จปริญญาตรีสาขาใดจะมีสิทธิ์สมัครสอบครูในตำแหน่งที่ได้ประกาศคุณสมบัติไว้แล้วเท่านั้น โดยทั่วไปผู้สำเร็จระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้ารับราชการครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง  ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) และการศึกบัณฑิต (กศ.บ.) ผู้สำเร็จปริญญาตรีเหล่านี้มีการเรียนเพิ่มเติมในวิชาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และการบริหารการศึกษา รวมทั้งมีการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน (ฝึกสอน) ซึ่งเป็นการที่นักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในโรงเรียนร่วมพัฒนา วิชาชีพโดยใช้เวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเรียนรู้ฝึกฝน และทำความเข้าใจในงานครูจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคตอย่างมี ประสิทธิภาพ การฝึกสอนนั้นเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย (ปีที่ 4) ใช้เวลาประมาณ 450 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 3 – 4

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 2 – หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับอาชีพครู) Read More »

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย)

“ครู” เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนึ่งที่นิยมเรียกว่า “แม่พิมพ์ของชาติ” หลายต่อหลายคนใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพนี้ โดยเฉพาะเป็นข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนมาก และมีข้าราชการครูในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย (ครูโรงเรียนเทศบาล ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ครู ต.ช.ด). ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา เป็นต้น นักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายหลายคนมีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันที่จะประอาชีพครู เนื่องจากรับรู้ว่าเป็นอาชีพรับราชการที่มีความมั่นคงและมีเกียรติอย่างมากอาชีพหนึ่งในสังคม รวมทั้งเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอด อบรม และสั่งสอนความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้เหมือนกับหรือดีกว่าครูที่สอนตนเองมา ในการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นจะมีระบบการคัดเลือกหลายระบบ ได้แก่ ยื่นแฟ้มสะสมงาน โควต้า (ตามภาค โครงการพิเศษ บุตรของบิดามารดาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะสมัคร บุตรของบิดามารดาผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯ) ผู้มีความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯ) ผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ (แข่งขันระดับประเทศ นานาชาติ) รับตรง/สอบตรง และสอบผ่านระบบคัดเลือกกลาง ซึ่งจะเริ่มรับสมัครในระบบยื่นแฟ้มสะสมงานเป็นอันดับแรกในเดือนกันยายน (ติดตามประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ต่างๆ) หากเป็นสมัยก่อนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งเดียวและเลือกคณะ 5 อันดับ ปัจจุบันเปิดโอกาสให้เลือกได้ถึง 10 อันดับ ถ้าเตรียมอ่านหนังสือและทำโจทย์อย่างหนักจะมีโอกาสสูงในการสอบติดคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในหลายรูปแบบ

เส้นทางสู่อาชีพครู (ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย) Read More »

Scroll to Top