การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Local Area Network : WLAN) ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในลักษณะ “Any Time – Any Where – Any One” ทำให้การรับส่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและไม่มีภาระในการจัดหาสายเคเบิลเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อมูลข่าวสาร ระยะแรกๆ มีค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ไร้สายมากกว่าระบบสาย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยการผลิตอุปกรณ์ไร้สายมีความทันสมัย คุณภาพดีและใช้งานอย่างแพร่หลายจึงทำให้ราคา

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top